Geiriau, dim sens

Fel yr wyf wedi blogio o’r blaen un o’m pleserau mwayf yw pori mewn adroddiadau.

Helfa drysor yw hi i unrhyw gohebydd, chwilio am berlau ac am y cyrff y tu ol i’r soffa !

Pleser arall yw gwylio hynt a helyn S4C o bell ac yn ceisio dod i gasgliadau sy ddim a chysgod “bod yno” drostynt.

(Dyma rhai ohonynt: Methiant S4C i wasanaethu’r Cymry ar wasgar , Adroddiad Blynyddol S4C)

Cyhoeddwyd adroddiad Richie Turner ar S4C yr wythnos hon, ond yr wyf yn ofni y bydd cynnwys yr adroddiad yn cael ei foddi gan yr ymateb iddo.

(Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Academi Fyd Eang ym Mhrifysgol Cymru yw Richie Turner.)

Dyma beth a ddywedodd Golwg  yn sgil y cyhoeddiad.

Dywedodd Richie Turner ei fod yn croesawu ymateb S4C a’r gwelliannau mae S4C wedi eu gwneud wrth weithredu’r newidiadau gafodd eu hargymhell yn ei adroddiad.

“Dylid cymeradwyo S4C am fod digon agored i gomisiynu adolygiad annibynnol o’i effeithlonrwydd a’i gallu arloesol,” meddai Richie Turner.

Er mwyn i bobl gweld yn glir dyma ychydig o eiriau’r Athro Turner.

Fe ddylai pobl eu darllen a phendroni ar y smonach a ddaeth i coridoriau (a swyddfeydd agored) Sianel 4 Cymru.

Er mwyn symud ymlaen rhaid dysgu A chofio’r gorffennol.

(Nodyn: Yr wyf wedi cynnig syniad am raglenni i s4c i’w cynhyrchu blwyddyn nesaf).

* “Yn allanol, disgrifiwyd diwylliant S4C fel un cyfrinachgar, gwleidyddol naïf, yn drahaus o gofio ei rôl, yr enghraifft waethaf o sut y dylai darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ymddwyn, heb ddealltwriaeth o wir natur y gymdeithas Gymraeg, yn profi anallu sylfaenol wrth gyfathrebu â’i randdeiliaid, yn amharod i fentro, yn analluog i ymddiried yn ei gyflenwyr, yn llawn meddyliau ynysig, yn dioddef o ddiffyg creadigrwydd ac yn amharod i newid.”

* “Roedd staff pob adran a thîm yn unfrydol bron wrth ddweud bod y trefniadau cynllunio mewnol yn wael, os oeddent yn bodoli o gwbl. Mae hyn yn achos pryder ac a dweud y gwir yn annerbyniol.

* “Gwnaeth nifer o’r rhanddeiliaid allanol a holwyd sylwadau fel “Mae’n ymddangos yn farw’n ddiwylliannol” … gellir crynhoi’r holl sylwadau allanol mewn un datganiad “Fel gofod creadigol, mae’r lle’n sugno fy holl greadigrwydd y funud yr wyf yn cerdded i mewn drwy’r drws”.”

* “Mae’n debyg bod brîff S4C yn fwy manwl a chymhleth na rhai darlledwyr eraill yn y DU. Pam?”

Geiriau eithaf cryf a di-flewyn ar dafod.

Da iawn.

Ond beth am yr argymhellion ?

Y moddion i ddatrys pob problem ?

Gwobr i unrhyw un sy’n deall yr hyn a ddywedir gan yr annwyl Athro.

I grynhoi, rwyf yn cynnig bod S4C yn ymdrechu i fod yn sefydliad We Think er mwyn iddo arddangos nodweddion sefydliad creadigol, agored, arloesol, sy’n cael ei werthfawrogi, sy’n hyblyg, sy’n cael ei arwain o’r gwaelod i fyny, ac sy’n amrywiol a chydweithredol.”

Wrth gwrs, roedd Wil yn dweud yr union un peth wrthyf yn y Mart dydd Llun.

Beth ar wyneb y ddaear ……..?

Dwi am gynnig cymorth i chi bobl druenus sydd ddim yn deall,  get with the plan bois.

Dyma 7 cam We Think.

Ennyn Angerdd, Dathlu Syniadau, Meithrin Annibynniaeth, Annog Dewrder, Methu Ymlaen, Meddwl yn Fach a Chynyddu Amrywiaeth.

Oes angen adroddiad arall … ar yr adroddiad ?

Wel, am enghraifft arall o iaith di-ddim, di-sylwedd dyma’r frawddeg allweddol yn ymateb Awdurdod S4C i’r adroddiad.

Er bod yr Awdurdod yn awyddus i ddatgan ei farn bod y gwaith o roi sylw i lawer o’r materion y mae’r Adroddiad yn cyfeirio atynt wedi dechrau erbyn yr adeg pan gynhaliwyd y sgyrsiau sy’n sail iddo, mae’n credu mai’r flaenoriaeth yw cydnabod dilysrwydd yr heriau y mae Mr Turner yn eu gosod, adnabod lle mae camau eisoes wedi’u cymryd i roi sylw i wendidau, a chanfod ble mae angen gwneud gwaith pellach, ac i ba raddau y mae gwaith o’r fath yn debygol o ddilyn y trywyddau a awgrymwyd gan Mr Turner.”

 Yn ol fy ngyfrif:  90 gair.

Beirniadaeth glir, ac yna argymhellion llawn mumbo jumbo.

Each-way bet ?

A’m ymateb i hyn oll ?

 

Advertisements

Rhowch sylw

Filed under Uncategorized

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s